• <Подробнее см. Intel.com

Характеристики проектів

Характеристики проектів

Характеристики добре розроблених проектів

Існує багато видів проектів, які використовуються при навчанні учнів. Ефективними є проекти, в яких досягнутий баланс між рівнем самостійної діяльності учнів у розробці та виконанні проектів і рівнем втручання вчителя, який планує загальну структуру, надає підтримку, фокусує та спрямовує роботу учнів. Наведені нижче основні ознаки вдалих проектів допоможуть з’ясувати, коли навчання з використанням методу проектів стає ефективним.

Учні знаходяться в центрі навчального процесу.
Добре організоване навчання з використанням методу проектів залучає учнів до самостійного виконання навчальних завдань, які не мають однозначної відповіді на сторінках їх навчальних посібників та пов’язані з реальним життям. Виконання проектних завдань привчає учнів приймати рішення та використовувати свої інтереси та захоплення задля отримання потрібних результатів. Учні вчаться у процесі дослідницької діяльності та самі приймають рішення щодо виконання проектних завдань. Вчитель бере на себе роль фасилітатора, помічника та наставника. Учні найчастіше працюють у складі малих груп, виконуючи специфічні ролі, що допомагають їм проявити свої інтереси та найкращі індивідуальні здібності.

Проекти сфокусовані на важливих навчальних цілях, що відповідають навчальним програмам та стандартам.
Вдалі учнівські проекти розробляються навколо головних понять та концепцій навчального предмету, на основі вимог навчальних програм та відповідають державним освітнім стандартам. Навчання з використанням методу проектів має чіткі навчальні цілі, які відповідають стандартам і фокусується на тому, що учні мають знати та вміти в результаті такого навчання. Зосередившись на головних цілях, вчитель визначає та складає план вивчення теми та систему оцінювання, відповідно до яких він організовує навчальну діяльність учнів. Кульмінацією учнівської діяльності у індивідуальних та групових проектах є учнівські підсумкові роботи та звіти про виконані завдання, представлені продуктами, такими як презентації та інформаційні видання, що чітко демонструють розуміння та усвідомлення учнями вимог навчальних програм та поставлених вчителем цілей навчання.

Проекти обумовлені Основними запитаннями.
Запитання фокусують проекти на важливості матеріалу, що вивчається. Залучення учнів до проектної діяльності відбувається через постановку запитань, що спонукають їх до дослідження глобальних та філософських ідей, які стосуються багатьох наукових галузей. Завдання учнів – «копати» глибше, відповідаючи на запитання, які пов’язані з тим, що вивчають учні за програмою. Існує три види Основних запитань: Ключові, Тематичні та Змістові. Ключові запитання – це загальні та відкриті запитання, що пов’язані з глобальними ідеями та базовими концепціями. Вони часто стосуються різних наукових галузей та допомагають учням розуміти, як предмети, що вивчаються в школі, пов’язані між собою. Тематичні запитання пов’язані безпосередньо з темою, яка вивчається, та окреслюють напрями проведення дослідницької діяльності в пошуках відповідей на Ключове запитання. Тематичні запитання допомагають продемонструвати, наскільки добре учні розуміють загальні концепції, які стосуються проекту, який вони виконують. Змістові запитання більше базуються на фактах та напряму співвідносяться з вимогами програми конкретного навчального предмета та стандартів освітньої галузі.

Навчання за методом проектів передбачає постійне та різноманітне оцінювання.
Зрозумілі для учнів очікування щодо виконання ними проектів та їх знань та вмінь визначаються на початку виконання ними проекту та неодноразово оцінюються в ході виконання ними проекту з використанням різних методів і інструментів оцінювання. Учні мають моделі та інструкції для якісного виконання роботи та розуміють, чого від них очікують ще перед початком виконання ними проектів. В ході виконання учнями проектів передбачені можливості для аналізу, зворотного зв'язку від учителя та однокласників щодо їх роботи та відведений час та можливості для внесення необхідних змін.

Проекти пов’язані з реальним життям.
Учнівські проекти мають стосуватися життя учнів і можуть залучати членів громади або зовнішніх експертів, які надають матеріали для вивчення та дослідження. Учні повинні представити результати свого навчання реальній аудиторії, вони можуть здійснювати своє проектне дослідження, використовуючи ресурси місцевої громади, вони можуть звернутися за допомогою до спеціалістів з конкретної галузі або ж спілкуватися з однолітками, вчителями чи отримувати консультації фахівців за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій..

Учні демонструють отримані знання через створений проектний продукт або при презентації результатів проекту.
Учнівські проекти, як правило, закінчуються демонстрацією учнями отриманих знань, умінь, навичок шляхом презентацій, документів, демонстрації макетів, пропозицій або під час створення вистав за темою проекту, при проведенні екологічної акції. Результати роботи, представлені в таких демонстраціях дозволяють учням самовиразитися та надають їм відчуття гордості за результати власного навчання.

Комп’ютерні технології підтримують та покращують процес навчання.
Учні мають доступ до різних комп’ютерних технологій, які використовуються для підтримки розвитку мислення, отримання навчального досвіду та створення кінцевих продуктів. Використовуючи комп’ютерні технології, учні мають більше самостійності при виборі та створенні кінцевих продуктів своєї роботи та можливості персоналізувати створені у процесі проектної роботи продукти. Учні можуть вийти за межі своєї класної кімнати, співпрацюючи з віддаленими класами через електрону пошту або самостійно зроблені веб-сайти, або ж презентуючи отримані знання за допомогою мультимедійних засобів.

Розвиток навичок мислення є невід'ємною частиною роботи над проектами.
Проектна робота підтримує розвиток як метакогнітивних (розуміння власного мислення та його особливостей), так і когнітивних навичок мислення, сприяє розвитку таких навичок, як здатність до колективної роботи, саморегуляція, вміння аналізувати дані та критично оцінювати інформацію. В процесі роботи над проектом Основні запитання спонукають учнів розмірковувати та зв’язувати навчальний предмет з загальними концепціями, що мають відношення до реального світу.

Використовуються різноманітні стратегії навчання, які підтримують різні навчальні стилі учнів.
Навчальні стратегії різноманітні та підтримують велику кількість навчальних стилів. Навчальні стратегії створюють ефективне навчальне середовище та стимулюють розвиток мислення вищих рівнів. Набір навчальних стратегій дозволяє вчителю бути впевненим, що програмний матеріал є доступним для всіх учнів та надає кожному з них можливість досягти успіху. Навчання може включати різні стратегії групової роботи, використання графічних схем, різноманітні види отримання зворотнього зв’язку від вчителя та однолітків.

Характеристики проектів

При розробці проектів

Перегляньте приклади навчальних тем, розроблених з використанням методу проектів:

Початкова школа >

Середня школа >

Старша школа >

Переваги використання методу проектів

Дізнайтеся про переваги використання проектів у школі.

Докладнішe >