• <Подробнее см. Intel.com

Концепції мислення

Концепції мислення

Вивчення мислення 

Протягом багатьох років фахівці в галузі освіти прагнули розробити наочну й доступну теорію, яка допомогла б учителям в ефективному і систематичному розвитку навичок мислення у своїх учнів. Поки це привело лише до утворення цілого набору термінів, що накладаються один на другий і по-різному трактуються різними авторами. У цьому розділі ми познайомимо вас з деякими результатами досліджень щодо мислення. 

Таксономія Блума > 
Найвідомішою моделлю, що описує процес мислення, є Таксономія Блума, що включає шість рівнів, структурованих від базового до найбільш високого. Такий опис використовується для того, щоб допомогти учителям і учням максимально використовувати навички мислення вищих рівнів. Блум наводить наступну ієрархію: знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез і оцінювання. 

Таксономія Марзано > 
Роберт Марзано, намагаючись знайти рішення проблемам, які він побачив у таксономії Блума, розробив Нову Таксономію Освітніх Цілей. Його чотири системи: Я-система, метапізнання, пізнання і область знань у сукупності пояснюють процес навчання. В цілому навички мислення викладаються тут у руслі його роботи. 

Стилі навчання > 
Дані досліджень показують, що в тих випадках, коли учні отримують нові знання за допомогою різних стратегій навчання, вони можуть адаптуватися до різних методів навчання. Аналіз стратегій навчання дозволяє поліпшити мотивацію та результативність навчання. Для опису способів навчання було запропоновано декілька концепцій. Найбільш поширена концепція розрізняє учнів з візуальним, слуховим і кінестетичним сприйняттям. Робота Ховарда Гарднера (Howard Gardner (1993) щодо різних типів інтелекту була добре зустрінута багатьма фахівцями в галузі освіти, оскільки в ній виділяються вісім різних галузей, у яких учень може бути обдарований: лінгвістична, логіко-математична, просторова, тілесно-кінестетична, міжособова, внутрішньоособова і природничонаукова. 

Посилання 

Anderson, L. W. and Krathwohl, D. R. (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing. New York: Longman. 

Bloom, B.S., (Ed.) (1956). Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals: Handbook I, cognitive domain. New York: Longmans. 

Gardner, H. (1993). Multiple intelligences: The theory in practice. New York: Harper Collins. 

Marzano, R. J. (2000). Designing a new taxonomy of educational objectives. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.

Моделі мислення

Ознайомтеся з різними концепціями навчання навичкам мислення.

Таксономія Блума >

Таксономия Марзано > 

Стилі навчання >